Wettelijke voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CURATEX-versie 2018/01

1. Bestelling diensten/goederen Een bestelling van diensten of goederen, ook die genoteerd door onze zelfstandige medewerkers, agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend voor Curatex indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Annulering van de bestelling is niet mogelijk, tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord.
 
2.
Aflevering van diensten/goederen
Diensten/goederen worden geleverd binnen de in de overeenkomst vermelde termijn. Indien diensten/goederen door Curatex worden geleverd, gaat het risico over op het moment van levering. Indien goederen moeten worden afgehaald door de klant, gaat het risico over op het moment van de verkoop. Goederen blijven de eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten.   Ingeval van laattijdige levering heeft de koper het recht om, zonder bijkomende kosten of vergoeding, de bestelling te annuleren. Er zal afstand worden gedaan om schadevergoeding te vorderen van Curatex   De koper dient te zorgen dat de diensten/goederen door Curatex op een normale manier kunnen geleverd en uitgevoerd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo onder meer te zorgen voor de bereikbaarheid van de overeengekomen plaats. Indien hieraan niet is voldaan is de koper ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van de verkoper te vergoeden.   De koper dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele gebreken en onvolkomenheden moeten zo snel mogelijk en ten laatste 7 kalenderdagen na de levering door middel van een aangetekend schrijven of email met ontvangstmelding aan Curatex worden gemeld. Na die termijn staat Curatex enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, voor zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover de verkoper de gebreken kende of behoorde te kennen. De koper verwittigt Curatex uiterlijk binnen de 7 kalenderdagen van het bestaan van het verborgen gebrek door middel van een aangetekend schrijven.   

  3.Diensten Er wordt aangenomen en overeengekomen dat de diensten van Curatex advies en aanbevelingen kunnen inhouden, maar alle beslissingen in verband met de implementatie van zulk advies en aanbevelingen zullen genomen worden door de koper en onder haar verantwoordelijkheid vallen. Voor de diensten die hieronder begrepen dienen te worden, zal Curatex gerechtigd zijn om te steunen op alle beslissingen en goedkeuringen van de koper 

4.Betaling van facturen Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse intrest van 12% en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 50 EUR. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft Curatex het recht, na ingebrekestelling,.zonder zijn rechten of verhaalmogelijkheden te beperken zal Curatex het recht hebben om zijn diensten op te schorten of volledig te beëindigen totdat de betaling van vorige verschuldigde facturen ontvangen is, onverminderd het recht op schadevergoeding Wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding. 

5.Termijn Tenzij deze overeenkomst vroeger beëindigd wordt overeenkomstig haar voorwaarden, zal ze een einde nemen bij de opzeg van een der partijen.  Deze overeenkomst mag door ieder partij op elk ogenblik beëindigd worden door aan de andere partij een schriftelijke opzeg te betekenen, minstens 30 kalenderdagen voor de effectieve beëindigingsdatum.. 

6.
Beperking van garanties
Huidige overeenkomst is een dienstenovereenkomst. Curatex garandeert dat het de overeengekomen diensten te goeder trouw zal uitvoeren. Curatex verwerpt alle andere garanties, expliciete of impliciete, daaronder begrepen, zonder beperking, garanties met betrekking tot de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een welbepaald doel. 

7.
Beperking inzake schadevergoeding en schadeloosstelling.
De koper gaat ermee akkoord dat Curatex, diens personeel of zelfstandige medewerkers niet aansprakelijk zijn tegenover de koper voor om het even welke vordering, aansprakelijkheden of kosten met betrekking tot deze overeenkomst. Deze zijn dan ook niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte diensten of goederen, behalve in geval van zware fout of opzet.  Curatex draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de fout van aangestelden, zelfs niet in geval van opzet of zware fout. De koper dient in dat laatste geval de aangestelde rechtstreeks aan te spreken. Indien er alsnog een gerechtelijke vordering zou zijn dan kan Curatex nooit aangesproken worden voor een totaal bedrag dat meer bedraagt dan de vergoedingen volgend uit deze overeenkomst door de koper betaald aan Curatex, behalve in de mate er uiteindelijk gerechtelijk vastgesteld wordt dat er sprake is van kwade trouw of het opzettelijk wangedrag van Curatex. In geen geval zal Curatex noch haar personeel of zelfstandige medewerkers aansprakelijk zijn voor gevolgschade, specifieke, indirecte of incidentele schade, punitief verlies of illustratief verlies, morele schadevergoeding, of andere schade of kosten met betrekking tot deze overeenkomst. De verkoper zal Curatex en haar personeel en medewerkers schadeloos stellen inzake en vrijwaren voor alle vorderingen, aansprakelijkheden en kosten met betrekking tot deze overeenkomst, behalve in de mate er uiteindelijk gerechtelijk bepaald wordt dat er in hoofde van Curatex sprake is van kwade trouw of opzettelijk wangedrag. De aansprakelijkheidsbeperkingen in huidige overeenkomst zullen zo ruim als wettelijk wordt toegelaten, worden toegepast, of ze voortvloeien uit de geschreven overeenkomst, statuten, onrechtmatige daad (zoals nalatigheid) of uit iets anders. 

8.Samenwerking De koper zal samenwerken met Curatex bij de uitvoering door Curatex van de overeengekomen diensten, met inbegrip, zonder beperking, door Curatex te voorzien van redelijke faciliteiten en tijdige toegang tot data, informatie en personeel van de koper. De koper is verantwoordelijk voor de prestaties van haar personeel en haar tussenpersonen en voor de nauwgezetheid en de volledigheid van alle data en informatie verschaft aan Curatex met het oog op de uitvoering door Curatex van de overeengekomen diensten. 

9.Overmacht Curatex zal niet aansprakelijk zijn voor om het even welke vertraging die het gevolg is van omstandigheden of oorzaken die haar redelijke controle te buiten gaan, daaronder begrepen, zonder beperking, daden gesteld door of het nalaten te handelen of de mislukking om samen te werken in navolging van deze overeenkomst, in hoofde van de koper (met inbegrip van entiteiten of individuen onder haar controle of om het even wie van hun respectievelijke voorzitters, bestuurders, werknemers, ander personeel en tussenpersonen, zonder beperking), daden gesteld door, het nalaten te handelen of de mislukking om samen te werken in hoofde van om het even welke derde partij, brand of een ander ongeval, overmacht, staking of een arbeidsgeschil, oorlog of een ander geval van geweld, of om het even welke wet, bevel of eis van om het even welke overheidsinstantie. 

10. Vertrouwelijkheid In zoverre dat Curatex, in samenhang met deze overeenkomst, in het bezit komt van om het even welke vertrouwelijke informatie of informatie toebehorend aan de koper, zal Curatex zulke informatie niet onthullen aan een derde zonder de toestemming van de koper, uitgezonderd, (a) wanneer het vereist wordt door de wet, regelgeving, gerechtelijk of administratief proces, of in overeenstemming is met de toepasselijke professionele criteria, of verbonden is met een geschil daarmee verband houdend, of (b) in zoverre zulke informatie (i) op een andere manier beschikbaar wordt voor het publiek (met inbegrip van informatie geregistreerd bij om het even welke overheidsinstantie, en beschikbaar voor het publiek, zonder beperking) op een andere manier dan als gevolg van een onthulling door Curatex in strijd hiermee, (ii) door de koper is kenbaar gemaakt aan een derde zonder substantieel dezelfde beperkingen als hierin uiteengezet, (iii) beschikbaar wordt voor Curatex op een niet-vertrouwelijke basis uit een andere bron dan de koper, en waarvan Curatex overtuigd is dat het niet verboden is door een verplichting aan de koper dat die informatie aan haar bekend gemaakt wordt, (iv) door Curatex gekend is vooraleer het te ontvangen van de koper zonder enige verplichting of vertrouwelijkheid met betrekking daartoe, of (v) door Curatex uitgewerkt is onafhankelijk van enige openbaarmaking van zulke informatie door de koper aan Curatex   

11. Beperking van rechtsvordering Geen rechtsvordering, ongeacht de vorm, die ontstaat door of betrekking heeft op deze overeenkomst, mag ingesteld worden door één van de partijen meer dan een jaar nadat de oorzaak van de rechtsvordering is ontstaan, met uitzondering van een rechtsvordering voor wanbetaling die mag ingesteld worden uiterlijk één jaar volgend op de datum van de laatste betaling verschuldigd aan de overeengekomen partij. 

12. Zelfstandige contractspartij Er wordt aangenomen en overeengekomen dat elk van de partijen een zelfstandige contractspartij is en dat geen van beide partijen een tussenpersoon, een verdeler, of een vertegenwoordiger van de ander is of vermoed wordt te zijn. Geen van beide partijen zal handelen of zichzelf voorstellen, rechtstreeks of onrechtstreeks, als een tussenpersoon van de ander of op om het even welk vlak een verplichting aannemen of creëren ten voordele van of in naam van de ander. 

13. 
Toepasselijk recht en splitsbaarheid
Al onze overeenkomsten, met inbegrip van bewijsstukken en/of bijlagen,  worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde gebracht worden. Indien een bepaling van deze overeenkomst door een rechtbank of bevoegde rechtsinstantie, niet uitvoerbaar wordt bevonden, zal zulke bepaling de andere bepalingen niet aantasten maar zulke niet-uitvoerbare bepaling zal gewijzigd worden in de mate dat dit nodig is om uitvoerbaar te worden, daarbij zoveel mogelijk de bedoeling van de partijen zoals voortvloeiend uit huidige overeenkomst, handhavend.