Elk schadegeval is uniek en vraagt een gespecialiseerde kennis én aanpak !


Bij schade wordt de polis van de klant naar waarde geschat en de schade ervaring zal bepalen of de relatie ook op lange termijn wordt verdergezet. Een schadegeval vlot, correct en efficiënt regelen is dan ook een sleutelmoment voor verzekeraar, makelaar en verzekerde. Vlotte en correcte regelingen verankeren dan ook de relatie met de verzekerden. Alles begint al bij de expertise van het schadegeval welke de basis vormt voor de verdere behandeling van het dossier.

Wij helpen hier graag aan mee en versterken de relatie tussen ondernemingen, verzekeraar en makelaar door onze jarenlange ervaring hierin in te zetten.

Schade expertise

Wij bieden een gespecialiseerdeschadevaststelling en - begroting aan voor technische materies zoals machinebreuk, elektronica, abr en (arbeids)ongevallen.  Onze experten hebben samen minstens een gecombineerde ervaring van 60 jaar in schadedossiers ondernemingen.

Wij beogen tevens een unieke dienstverlening waarin communicatieen een vlottemaar correcteregeling centraal staat.
Ons team staat klaar om uw verder te helpen en hun ervaring in te zetten om de schade te begroten, onderzoek te doen naar oorzaak en omstandigheden en het dossier vlot af te handelen.

Indien gewenst kunnen wij eveneens naast de aangeduide expert ook onze schadebijstandexpert inzetten bij moeilijke dossiers.
Wij zetten uitsluitend ervaren en goed opgeleide deskundigen in die de specifieke bekwaamheden bezitten die de opdracht vereist.

Dit is ook de reden waarom wij ons beperken tot de opgesomde verzekeringstakken.

Ons team van specialisten is goed getraind en heeft naast een technische opleiding eveneens een verzekeringstechnische opleiding genoten of kan binnen het team hiervoor terecht.

Onze specialisatie bevindt zich binnen de volgende verzekeringstakken

Engineering: technische verzekeringen (abr, machinebreuk, elektronica,..).
 ook:  Ook (e)bikes, zonnepanelen, drones, oplaadpalen, mobiele werktuigen

Property: eenvoudige en speciale risico’s, beschadiging machines en elektronica nav:

  • Brand, storm, waterschade, inwerking electriciteit, ...
  • Diefstal 

Andere: polissen arbeidsongevallen, individuele en collectieve ongevallen

Aldus bieden wij:
  • Een gespecialiseerde expert op het dossier + mogelijkheid met bijstand
  • Goede communicatie van het dossier via ons klantenzone platform
  • Digitalisering ifv efficiëntie in combinatie met persoonlijke aanpak en contact
serverrack met schade

Schadebijstand

Een schadedossier zit vast in een impassemaar toch geeft men de voorkeur aan minnelijke oplossingen?

 Onze ruime ervaring zetten wij tevens in via onze schadebijstand zodat de schade een positieve ervaring geeft en de klantenrelatie naar de toekomst verankert wordt.

Wij bespreken als onafhankelijke expert het schadedossier via persoonlijk contact en onderzoeken de maximale mogelijkheden voor beide partijen. Hierbij gaan wij ethisch en duurzaam tewerk.

Laat de schade niet de relatie in gevaar brengen noch frustraties geven doordat men deze voor een rechtbank laat beslechten. Ons motto is : “beter het slechtste gesprek dan het beste proces”

Deze schadebijstand is eveneens mogelijk in volgende omstandigheden:

  •  u als schadelijder niet zeker bent of het schaderegelingsvoorstel welke u ontving wel het correcte is en een 2e onafhankelijk advies gewenst is
  •  u uw verzekering rechtstreeks onderschreven hebt met de verzekeraar en zoekt naar schadebijstand 
  • u als makelaar de bijstand van het schadedossier liever uitbesteed aan een onafhankelijke expert
  • er tussen partijen geen akkoord is waardoor het dossier blokkeert maar partijen toch een minnelijke oplossing wensen na te streven buiten de rechtbank